KONTAKT


Effektive Ledergrupper


(Gyldendal Akademisk, 2012)Effektive Ledergrupper

I 2012 ga vi ut boken ”Effektive ledergrupper”, som er den første norske boken som gir en helhetlig fremstilling av hva som må til for at ledergrupper skal lykkes, skape gode resultater og bli viktige bidragsytere til organisasjonens verdiskaping.

Boken presenterer en forskningsbasert oversiktsmodell over hvilke faktorer som er særlig viktige for å skape en effektiv ledergruppe (se figur under). Faktorene i modellen er organisert som en input-prosess-output modell, der vi skiller mellom:Forutsetninger:
Faktorer som er relativt stabile, og som fungerer som rammebetingelser for ledergruppens fungering (input-faktorer)

Prosesser:
Faktorer som opptrer når medlemmene av ledergruppen arbeider sammen for å skape resultater (prosess-faktorer)

Resultater:
Faktorer som beskriver hva slags merverdi ledergruppen produserer (output-faktorer)
Modellen er praktisk relevant for ledergrupper i den forstand at den indikerer hvilke faktorer en bør jobbe med, hvis en ønsker å skape en effektiv og velfungerende ledergruppe.

Les mer om modellen, og hvordan arbeide med de ulike faktorene i praksis i ”Effektive ledergrupper”.


Bang & Midelfart
OPPHAVSRETT BANG & MIDELFART © 2013