KONTAKT


Effektive Ledergrupper Organisasjonskultur i Praksis Organisasjonskultur

Artikler vi har skrevet

Bang, H. (1985):

Bedriftskultur og den nyansatte,

Arbeid og Læring, 2, s. 2-4.


Tronsmo, P., Bang, H., Haukedal, W. & Reve, T. (1986):

Omstilling og organisasjonskultur i norske rederier,

SAF-rapport nr. 3/86, Bergen: Norges Handelshøyskole.


Bang, H. (1993):

Parterapi - hvilken forskjell gjør det?

Fokus på familien, 3, s. 178-189.


Bang, H. & Lindholm, A.E. (1996).

Terapeutiske prinsipper i utvikling av ledere.

I S. Reichelt & H. Haavind (red.): Aktiv psykoterapi. Oslo: AdNotam Gyldendal.


Bang, H. (1998).

Lederens betydning for organisasjonskulturen.

I T. Colbjørnsen (red.): Idé, konsekvens, handling. Suksesskriterier for endring. AFFs årbok, s. 49-61.Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.


Bang, H. & Lindholm, A.E. (1998).

Hvordan takle vanskelige samtaler?

I H. Doksrød Kunnskap i arbeid – status og fremtidsbilder, s. 199-209. Oslo: SPO/Tano Aschehoug.


Midelfart, T. N. (2006).

Effectiveness in management teams: The role of diversity, conflict and communcation.

Upublisert hovedoppgave, Psykologisk institutt, UiO.


Bang, H. (2007).

Delegering – en nøkkel til effektivt lederskap.

Magma, 10(5), s. 44-50.


Bang, H. (2008).

Effektivitet i lederteam – hva er det, og hvilke faktorer påvirker det?

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 45, s. 272-286.


Midelfart, T. N. (2008).

Kommunikasjonskurs for lærere.

I K. Søderberg & P. Bregendahl (red.): Domænerne på arbejde. København: Frydenlund


Bang, H. (2009).

Effektivitet i ledergrupper: En studie av sammenhengen mellom gruppeprosesser og teameffektivitet i ledermøter.

Upublisert ph.d.-avhandling. Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.


Bang, H. & Øverland, K.Ø. (2009).

Norske toppledergrupper: Hvem er de, hva gjør de og hvor effektive er de?

Rapport 2009, Bergen: Administrativt Forskningsfond ved NHH.


Bang, H. & Midelfart, T.N. (2010).

Dialog og effektivitet i ledergrupper.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 47, s. 4-15.


Bang, H., Fuglesang, S.L., Ovesen, M.R. & Eilertsen, D.E. (2010).

Effectiveness in top management group meetings: The role of goal clarity, focused communication, and learning behavior.

Scandinavian Journal of Psychology, 51, s. 253-261.


Bang, H. (2012).

What prevents senior executives from commenting upon miscommunication in top management team meetings?

Qualitative Research in Organizations and Management, 7(2), s. 189-208


Bang, H. (2013).

Organisasjonskultur: En begrepsavklaring.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 50, s. 326-336.

Bang & Midelfart
OPPHAVSRETT BANG & MIDELFART © 2013